Logo

El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

Derecho procesal civil

3 Comentarios
 
Derecho procesal civil
09/04/2012 20:24
I) La part demandant va formular demanda de judici ordinari en el que exercità una
acció de resolució per incompliment del contracte de compravenda d’immoble,
subscrit entre l’actora i la demandada amb data 30 de setembre de 2005, i
acumuladament, una acció de nul·litat de la clàusula de submissió a arbitratge per
abusiva continguda en aquell contracte, segons l’art. 9 de la Llei 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condicions Generals de la Contractació.
La demandant s’havia dirigit inicialment al jutjat de Primera Instància de Barcelona,
sent repartit al núm. 51, que va declarar per interlocutòria de 16 de gener, la seva
manca de competència objectiva per a conèixer del litigi, al considerar que no tenia
competència per pronunciar-se sobre la pretensió de declaració de nul·litat d’una
condició general. La interlocutòria va acordar l’arxiu de les actuacions al concloure
que no procedia l’acumulació de les accions exercitades, per no tenir el Jutjat del
mercantil competència objectiva per a conèixer de l’acció principal.
1) És possible aquesta acumulació d’accions? Per què?

9) Cap la submissió expressa a l’arbitratge en un contracte d’adhesió?

ALGUIEN PODRÍA AYUDARME
perfil ABQ
10/04/2012 23:30
Pues quizá sí, si lo escribieras en castellano tendrías muchas más opciones de que alguien te conteste.
11/04/2012 02:40
) La parte demandante formuló demanda de juicio ordinario en el que ejercitó una
acción de resolución por incumplimiento del contrato de compraventa de inmueble,
suscrito entre la actora y la demandada con fecha 30 de septiembre de 2005, y
acumuladamente, una acción de nulidad de la cláusula de sometimiento a arbitraje por
abusiva contenida en ese contrato, según el art. 9 de la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
La demandante había dirigido inicialmente al juzgado de Primera Instancia de Barcelona,
siendo repartido en el núm. 51, que declaró por auto de 16 de enero, su
falta de competencia objetiva para conocer del litigio, al considerar que no tenía
competencia para pronunciarse sobre la pretensión de declaración de nulidad de una
condición general. El auto acordó el archivo de las actuaciones al concluir
que no procedía la acumulación de las acciones ejercitadas, por no tener el Juzgado de lo
mercantil competencia objetiva para conocer de la acción principal.
1) Es posible esta acumulación de acciones? ¿Por qué?

9) Cabe la sumisión expresa al arbitraje en un contrato de adhesión?

ALGUIEN PODRÍA AYUDARME
11/04/2012 02:41
gracias