El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

legislación de socorrismo

3 Comentarios
 
Legislación de socorrismo
perfil
18/09/2003 17:59
me gustaria conocer la legislación actual que afecta al socorrismo acuatico, especialmente a la realcionada con las piscinas en la comunidad de Cataluña, ya que no se si es necesario un socorrista teniendo en cuenta los metros cuadrados de la piscina.
Muchas gracias por vuestra ayuda
perfil
19/09/2003 09:38
Decreto 95/2000, de 22 de febrero (dogc de 6 de marzo), modificado por Decreto 165/2001, de 12 de junio (dogc, de 26 de junio):

Si necesitas algo más, pídemelo. Te lo envio en dos veces porque parece ser que tiene demasiados caracteres:

Pido disculpas por ponerlo en catalán pero es que he hecho un cortar y pegar:

"Article 17
"17.1 Les piscines que disposin d'un o més vasos amb una superfície total de làmina d'aigua superior als 200 metres quadrats han de disposar, durant l'horari de bany establert, d'un servei de salvament i socorrisme d'acord amb el nombre de persones que es banyen o practiquen la natació, el nombre i la visibilitat dels vasos i les activitats que s'hi realitzin. La previsió del nombre de socorristes per a un determinat període de temps ha d'estar documentada, sota la responsabilitat del titular de les instal.lacions, amb indicació de la identitat del personal, degudament format, encarregat d'aquest servei i l'horari de desenvolupament de la seva funció. En aquest mateix document ha de constar també la previsió de banyistes, per períodes de cada temporada d'obertura. Els socorristes han de poder ser identificats de manera fàcil pels usuaris de la piscina. El personal d'aquest servei ha d'enregistrar les assistències prestades als usuaris de la piscina.
"Als efectes de la determinació del nombre de socorristes es tindrà en compte, com a mínim, la relació d'un socorrista per a cada grup de dos-cents banyistes o fracció. El nombre de banyistes es calcularà a raó de dos per cada cinc metres quadrats de làmina d'aigua.
"17.2 A les piscines que disposin d'un o més vasos amb una superfície total de làmina d'aigua igual o inferior als 200 metres quadrats, no és obligatòria la presència de personal de salvament i socorrisme. Tanmateix, en aquelles instal.lacions en què s'accedeixi a la piscina mitjançant el pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés directa hi ha d'haver una persona encarregada de la vigilància dels banyistes i de la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents. Aquesta persona haurà de tenir habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i haurà d'estar en possessió de la titulació de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives o del diploma de monitor en el lleure infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé d'acreditar la superació dels programes d'atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula la formació en atenció sanitària immediata.
"Així mateix, a les piscines d'aquestes mateixes dimensions que estiguin integrades en establiments de restauració, com també en allotjaments turístics, inclosos els càmpings, i altres tipus d'instal.lacions i establiments reservats a l'ús exclusiu de les persones que hi estiguin allotjades, sense necessitat de pagament d'una quota d'accés directa, hi ha d'haver una persona que, entre les seves tasques, tingui encarregada la vigilància dels banyistes i la supervisió del compliment de les normes de règim intern, especialment en aquells aspectes que fan referència a la prevenció dels accidents.
"A les piscines a què fa referència el paràgraf immediatament anterior, quan la direcció de l'establiment programi activitats organitzades de natació o jocs aquàtics destinades a grups de persones menors d'edat, la vigilància, mentre durin aquestes, serà assumida per una persona que tingui habilitats bàsiques en la pràctica de la natació i estigui en possessió de la titulació de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives o del diploma de monitor en el lleure infantil i juvenil lliurat per la Secretaria General de Joventut, o bé que acrediti la superació dels programes d'atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2 a què fa referència el Decret 225/1996, de 12 de juny, esmentat, sens perjudici del que disposa l'apartat 4 d'aquest article.
"A l'entrada de les instal.lacions a què fan referència els paràgrafs anteriors, com també a la zona de bany, s'ha de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el missatge següent:
"--Aquesta instal.lació no disposa de servei de salvament i socorrisme--".
perfil
19/09/2003 09:39
"17.3 Queden excloses de les obligacions de presència de personal de salvament i socorrisme i de vigilància establertes en els apartats anteriors les piscines integrades en allotjaments turístics en les modalitats de residències-cases de pagès regulades al Decret 214/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 2085, de 7.8.1995), com també en la resta d'allotjaments turístics amb una capacitat màxima autoritzada de 15 places.
"Aquests allotjaments turístics, en la zona de bany, han de fixar, en un lloc perfectament visible per als usuaris, un rètol amb el missatge següent:
"--Aquesta piscina no disposa de servei de salvament i socorrisme ni de vigilància dels banyistes--.
"Les normes de règim intern d'aquestes piscines hauran de fer constar la prohibició que els menors de 14 anys puguin accedir a la piscina sense la presència d'un adult responsable.
"17.4 En les piscines de tot tipus d'instal.lacions, quan estiguin ocupades per grups d'infants i de joves en exercici d'activitats amb finalitat educativa, cultural, lúdica, recreativa, social o d'esbarjo, organitzades d'acord amb la seva normativa reguladora, pels centres docents de nivell no universitari de Catalunya per als seus alumnes, sota la responsabilitat dels propis professors, serà obligatòria la presència del servei de salvament i socorrisme previst a l'apartat 1 d'aquest article".

Article 2
Es modifica l'article 25 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 25
"Els titulars de les piscines d'ús públic són els responsables del funcionament, el manteniment, la salubritat i la seguretat de les piscines, en compliment del que disposa aquest Decret. A aquests efectes, durant el període d'obertura al públic de la piscina, han de garantir la disponibilitat d'una persona responsable del manteniment i el correcte funcionament de les instal.lacions."

DISPOSICIO TRANSITORIA

Unica
Els titulars de les piscines incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, disposaran d'un termini de tres mesos des de la data de l'entrada en vigor d'aquest Decret per adreçar a l'ajuntament corresponent la documentació acreditativa del compliment de les previsions establertes a la nova redacció de l'article 17 del Decret 95/2000, de 22 de febrer, abans esmentat, als efectes d'autorització preceptius.

DISPOSICIO FINAL

Unica
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.perfil
19/09/2003 10:27
Muchas gracias por la información, mis dudas han quedado más o menos resueltas, ya que mi intención era saber si para una piscina de un camping privado, en la que se paga cuaota de mantenimiento durante todo el año, era o no necesario socorrista, pero como esto segun mi entender se considera segun los metros cuadrados supongo que ya esta respuesta en lo que me has mandado, si por otra parte cosideras que no es asi notificamelo. A no pasa nada por que este en catalan ya que soy de Barcelona
Muchas gracias

Bufetes de abogados especialistas en Derecho Administrativo General

Carlos DIAZ FERNANDEZ
C. DIAZ & SONEIRA. ABOGADOS

Abogado en: TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Especialidades: Derecho Civil General- Derecho Administrativo- Familia

Derecho Civil, Administrativo y Familia. Despacho en Toledo capital

Javier ARANDA GUARDIA

Abogado en: BARCELONA (Barcelona)

Especialidades: Derecho Laboral- Derecho Administrativo- Derecho Penal

Abogado laboralista Barcelona. Asesoramiento diario y actuac. Procesal. jurisdic. Laboral y Cont.adm jaranda@icab.es. Tl. 93.414.64.24

Javier ARIAS GONZALEZ
CENTURY ABOGADOS MÁLAGA

Abogado en: MALAGA (Málaga)

Especialidades: Derecho Civil General- Familia- Derecho Administrativo

Despachos de abogados en Málaga, con más de 25 años de experiencia,

María Dolores BAQUERO GARCES
DESPACHO BAQUERO GARCÉS

Abogado en: SEVILLA (Sevilla)

Especialidades: Extranjería- Derecho Administrativo- Familia

Desde 1991 Especializados en Extranjería, Civil (Familia), Administrativo. Problemas de escolarización colegios públicos y concertados