El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

Otro ayuntamiento de cataluña suprime registro de uniones civiles: badalona

0 Comentarios
 
Otro ayuntamiento de cataluña suprime registro de uniones civiles: badalona
14/03/2012 22:10
Hola. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de hoy, 14 de marzo de 2012, se hace público el ANUNCIO del Ayuntamiento de Badalona, por el que se acuerda la supresión del Registro de Uniones Civiles.

Se trata de un extracto del ANUNCIO, de fecha 23 de febrero de 2012, publicado en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el pasado 5 de marzo de 2012.

Se pueden consultar en las siguientes rutas:

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=602115&language=es_ES


ANUNCIO del Ayuntamiento de Badalona, sobre supresión del Registro de Uniones Civiles.
TEXTO PUBLICADO

En data 5 de març de 2012, ha estat publicat al Diari Oficial de la Província de Barcelona la resolució de l’alcalde de data 22 de febrer de 2012, per la qual es suprimeix el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona.

Badalona, 6 de març de 2012

Juan Ignacio Soto Valle

Secretari general

PG-309462 (12.069.034)https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&03/022012004633.pdf&1


ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

En data 22 de febrer de 2012, l’alcalde de l’Ajuntament de Badalona, ha dictat un decret, que en la seva part dispositiva, transcrita literalment, diu el següent:

“PRIMER.- Suprimir el Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Badalona, no admetent a tràmit noves sol·licituds d’alta al mateix conforme a la fonamentació jurídica exposada a la part expositiva d’aquesta resolució. L’eficàcia d’aquest acord resta sotmesa a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

SEGON.- Realitzar el corresponent assentament de tancament al Registre d’Unions Civils de Badalona, del qual tan sols s’emetran certificats de les parelles que ja hi constin incloses, sens perjudici que es puguin dur a terme les verificacions materials que es considerin convenients, o complementar la inscripció amb els corresponents certificats
padronals.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, anunciant-se, així mateix, una ressenya d’aquesta última publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició potestatiu, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un, mes comptat des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, conforme amb allò establert als articles 116 i 117 ambdós de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’art. 46 amb concordança amb l’article 8 ambdós
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.”

Badalona, 23 de febrer de 2012

El secretari general, Juan Ignacio Soto Vall


Con lo anterior, sumamos otro Ayuntamiento a la lista de los que suprimen el Registro en la provincia de Barcelona.

Un cordial saludo.

Bufetes de abogados especialistas en Extranjería

María Dolores BAQUERO GARCES
DESPACHO BAQUERO GARCÉS

Abogado en: SEVILLA (Sevilla)

Especialidades: Extranjería- Administrativo- Familia

Desde 1991 Especializados en Extranjería, Civil (Familia), Administrativo. Problemas de escolarización colegios públicos y concertados

Luana VENTRE
ABOGADOS &VENTRE

Abogado en: MARBELLA (Málaga)

Especialidades: Extranjería- Civil General- Comunitario

Daniel RODRÍGUEZ DE MIGUEL VILAGUT
PIQUE ABOGADOS ASOCIADOS

Abogado en: BARCELONA (Barcelona)

Especialidades: Administrativo- Extranjería- Urbanismo

Administrativo, Extranjería, Urbanismo